Onze school

ONZE KLEUTERSCHOOL

In de eerste plaats willen wij ervoor zorgen dat onze kleuters zich goed voelen op school: door de prettig aangeklede klaslokalen; de leuke materialen en een warm onthaal door ‘hun’ juf trachten we onze kleuters een echt thuisgevoel te bezorgen.

DE KLASLOKALEN

Onze klassen bestaan uit verschillende speel- en leerhoeken die zo gevarieerd mogelijk ingericht zijn. De kleurrijke, aantrekkelijke materialen zetten de kleuters aan tot ontdekken en experimenteren. De verschillende hoeken nodigen uit tot actie, maar bieden tegelijk toch de nodige geborgenheid.

ONZE LEEFGROEPEN

In onze klassen zitten kleuters van verschillende leeftijd bij elkaar (2,5 en 3-jarigen / 4- en 5- jarigen).

De jongste kleuters steken op die manier heel wat dingen op van de oudste kleuters en de ‘groten’ leren verantwoordelijkheid dragen voor de kleintjes. Dit zorgt voor een gemoedelijke, familiale sfeer in de klas.

ONZE ACTIVITEITEN

Het activiteitenaanbod is afgestemd op de belangstelling én het niveau van alle kleuters binnen de klas. Hierbij waken we erover dat alle leergebieden zoals taal, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wereldoriëntatie, wiskunde, godsdienst, enz… aan bod komen. Ook het leren omgaan met elkaar, zorg dragen voor mensen en dingen en respect voor de natuur vinden we erg belangrijk.

ONZE JUFFEN

Wij hebben een team van enthousiaste kleuterjuffen die zich openstellen voor wat er omgaat in hun kleuters. Elke juf volgt de ontwikkeling van haar kleuters op de voet. Zij zorgt ervoor dat uw kapoen een rijk en gevarieerd materialen- en activiteitenaanbod krijgt, zodat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk gestimuleerd wordt. De juf tracht zoveel mogelijk in te spelen op wat haar kleuters echt interesseert en waar ze spontaan mee bezig zijn. Door middel van grondige observatie en overleg met de ouders weet de juf wat elke kleuter nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkelingsproces te kunnen zetten.

WAT U NOG MEER VINDT IN ONZE KLEUTERSCHOOL

  • Een aantrekkelijke speelplaats en een binnenspeelzaal met toestellen die speciaal ontworpen zijn om uw kleuter de kans te geven zijn motoriek en durf te ontwikkelen.
  • Regelmatige oudercontacten (zowel in groep als individueel), waarbij u op de hoogte gehouden wordt van de klaswerking, maar ook van de vorderingen die uw kind maakt.
  • Een logopediste, een schoolarts en een schoolverpleegster staan het schoolteam en de ouders met raad en daad ter zijde.
  • Mogelijkheid tot opvang vóór en na de schooluren.
  • Festiviteiten waar we met de hele kleuterschool naartoe leven: het grootouderfeest, het sinterklaasfeest, carnaval, de sportdag, het schoolfeest…
  • Verder krijgen onze kleuters tweemaal per week turnles en trekken er regelmatig op uit naar het park, de markt, de kinderboerderij, de bibliotheek, een toneelvoorstelling. Op die manier krijgen ze de gelegenheid om sterke indrukken en intense ervaringen op te doen, wat bijdraagt tot hun groei naar schoolrijpheid.

ONZE LAGERE SCHOOL

In de lagere school komt het ‘echte leren’ in zicht. Daar hoort natuurlijk leren lezen, schrijven en rekenen bij, maar ook vakken zoals wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en muzische vorming. In de lagere school werken we in een jaarklassensysteem en niet in leefgroepen zoals dat in de kleuterschool het geval is. Onze lagere school is bovendien verdeeld over twee vestigingsplaatsen: de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) bevindt zich in het hoofdgebouw aan de Frans Stienletlaan; de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) in het andere gebouw aan de Frans Gaillystraat. Op deze manier zitten de kinderen niet enkel gegroepeerd per leeftijd, maar ook per sociaal ontwikkelingsstadium.

Uiteraard is het verwerven van kennis en schoolse vaardigheden één van de voornaamste pijlers binnen onze lagere school –het is onze opdracht om kwaliteitsvol onderwijs te bieden waarbij alle kinderen voortdurend op een hoger cognitief niveau worden getild -, maar onze school is méér dan een plek waar leerstof doorgegeven wordt: ook culturele bagage verwerven, voldoende  bewegingskansen krijgen, creatief zijn, zelfstandig werken en kunnen functioneren in een groep zijn aspecten die een ruime plaats toebedeeld krijgen binnen onze schoolwerking. Op het rapport treft u géén totaalpercentage aan en worden er naast ‘schoolse kennis’ ook ‘attitudes’ en ‘vaardigheden’ beoordeeld.

DE LEERKRACHTEN

Ons pedagogisch project vermeldt dat wij het welzijn van elk kind voor ogen willen houden in onze dagelijkse onderwijspraktijk.

De leerkrachten begeleiden hun klasgroep dan ook op een zodanige manier dat ze aandacht kunnen hebben voor het individuele kind en dat ze niet enkel weten hoe elk kind ‘leert’, maar ook hoe elk kind ‘functioneert’.

Dit is namelijk van groot belang om het aanbod en de aanpak te kunnen afstemmen op het ontwikkelingsniveau van al hun leerlingen. De meesters en de juffen kunnen hierbij beroep doen op de ‘zorgleerkrachten’ die extra omkadering bieden bij het aanbrengen van de leerstof. Daarnaast professionaliseren onze leerkrachten zich voortdurend: zij volgen regelmatig vervolmakingscursussen, afgestemd op de noden van de kinderen in hun klas.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

De Johannesschool is een ‘multiculturele school’ in de echte zin van het woord: onze schoolpopulatie bestaat uit een evenwichtige mix van verschillende sociale en etnische achtergronden. Van deze diversiteit profiteren we om onze kinderen respect bij te brengen voor anderen. We leren hen focussen op de gelijkenissen tussen mensen, niet op de verschillen. Dergelijke sociale vaardigheden zijn immers zeer belangrijk voor hun latere beroeps- en sociale leven.

We zien onze heterogeniteit als een afspiegeling van de maatschappij zoals die er tegenwoordig uitziet. Daarom moeten onze kinderen ondervinden hoe ze in een groep met allemaal verschillende karakters moeten samenleven en samenwerken. We hebben verschillende educatieve systemen ter beschikking: om onze leerlingen inzicht te doen krijgen in de manier waarop ze emotioneel in elkaar zitten en op hun functioneren binnen de groep.

MUZISCHE VORMING

Qua cultuur kunnen we onze leerlingen allereerst een goed onderbouwd muzisch programma aanbieden. Elke week wordt er in elke klas een volledig lesuur besteed aan zang en musiceren onder leiding van een muziekleerkracht.

Ook beeldende expressie en drama krijgen de nodige aandacht, zowel in de school als daarbuiten: door het bezoeken van een museum of het bijwonen van een theatervoorstelling, maken we onze leerlingen gevoelig voor kunst en creativiteit.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Naast de sportlessen die tweemaal per week plaatsvinden, gaan onze leerlingen ook zwemmen.

Ook onze jaarlijkse sportdag en een groot aanbod van buitenschoolse sportactiviteiten laten onze kinderen kennismaken met het leuke, uitdagende en ontspannende aspect van sport en beweging en dragen bij tot ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. De 5de en 6de klassers maken meestal gebruik van de fiets als ze op uitstap gaan: op die manier wordt verkeersopvoeding gekoppeld aan een gezonde levenshouding en aan zorg voor het milieu.

INFORMATICA

Uiteraard is informatica en het gebruik van de computer in onze hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. Voor elke klas zijn er computers of laptops en iPads ter beschikking en een digitaal bord. Onze kinderen leren om (verantwoord) gebruik te maken van het Internet.

ZORGVERBREDING

Niet alle leerlingen evolueren op hetzelfde tempo: sommige kinderen hebben de nieuwe leerstof heel vlug onder de knie, terwijl anderen er een hele poos langer over doen. Om de motivatie van onze kinderen aan te wakkeren, zorgen we ervoor dat het aanbod op maat is van wat ze aankunnen: Leerlingen in de eerste graad die voor een bepaald vak een achterstand oplopen, worden gedurende een bepaalde periode bijgewerkt in de zorgklas. In de tweede en de derde graad neemt de zorgleerkracht een groepje dat dezelfde leerinhoud krijgt dan de rest van de klas maar met aangepaste oefeningen (bv. minder oefeningen, makkelijkere getallen… ) Vlugge leerlingen krijgen extra uitdagingen via BK+ oefeningen van de zorgleerkrachten. Kinderen met een verregaande ontwikkelingsvoorsprong krijgen 2 lestijden per week extra uitdaging in de kangoeroeklas

OUDERPARTICIPATIE

Een school kan haar taak pas naar behoren uitvoeren wanneer zij kan rekenen op de betrokkenheid van ouders. Het is van het allergrootste belang voor het ontwikkelingsproces van het kind dat het zich goed omkaderd voelt, doordat ouders én leerkrachten aan hetzelfde zeel trekken: het onderwijzend personeel als ‘leerdeskundigen’ en de ouders als ‘opvoedingsdeskundigen’. Onze leerkrachten willen hun leerlingen graag leren kennen in al hun facetten en ouders worden graag zéér regelmatig ingelicht over de vorderingen die hun kind maakt. Om dit te bereiken organiseren wij meerdere oudercontacten per jaar.

Voor en na de lesuren zijn de leerkrachten ook altijd bereid om de ouders te woord te staan. Verder organiseert de school allerlei activiteiten die erop gericht zijn om de schooldrempel zo laag mogelijk te maken en om ouders –letterlijk en figuurlijk- dichter bij de school te brengen: o.a. ‘Spring mee’-momenten waar opvoedkundige weetjes worden uitgewisseld; een familiedag enz…

Er is ook een groep van lees-en voorleesouders. Er zijn ouders die uitstappen mee begeleiden.

Ouders die zich nóg sterker betrokken willen voelen bij het schoolleven, kunnen lid worden van ons dynamisch oudercomité.

EN VERDER…

…Stopt de bibliobus elke maand voor onze schoolpoort. Alle leerlingen van de lagere school gaan er in klasverband één of meerdere boeken ontlenen: een initiatief waarvan we hopen dat het onze kinderen zal aansporen om (nog) meer te lezen.

…Beschikken we over een spelotheek waar kinderen gratis gezelschapsspellen mogen ontlenen en mee naar huis nemen.

ONZE VISIE OP ZORG

Ieder kind is uniek

…en leert op een eigen manier, een eigen tempo. We hebben aandacht voor de onderwijsnoden van elk kind en stemmen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op af. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Om dit te realiseren zetten we sterk in op differentiatie in ons aanbod, zodat ieder kind op zijn/haar eigen tempo tot leren kan en mag komen.

We hebben ook aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. Dit is namelijk een  basisvoorwaarde om aan een leerproces te beginnen. Het welbevinden van leerlingen heeft zowel een effect op het leren als op het gedrag.

Wanneer het welbevinden goed is, kan de aandacht ten volle naar het leerproces gaan. Wanneer het welbevinden verstoord is, gaat alle aandacht eerst naar het herstellen ervan.

Ons zorgteam

…bestaat uit enkele zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. Onze zorgleerkrachten ondersteunen de leerkracht in de klas of begeleiden kinderen in kleine groepjes buiten de klas. Onze zorgcoördinatoren volgen mee de ontwikkeling van de kinderen op en gaan samen met de leerkracht op zoek naar een antwoord op de zorgvraag van een leerling. De zorgcoördinator coördineert ook het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logo, kiné …) wanneer dit noodzakelijk is.

Ouders zijn onze belangrijkste partners

…in het leerproces van onze kinderen. Voor een goede samenwerking zijn wederzijdse luisterbereidheid en eerlijke communicatie dan ook van cruciaal belang. Tijdens regelmatige oudercontacten (een drietal per jaar) bespreken we de ontwikkeling van uw kind en stemmen we onze aanpak op elkaar af. Wanneer nodig kunnen er op onze vraag of op vraag van de leerling, ouders en andere betrokkenen nog bijkomende gesprekken plaatsvinden.

Daarnaast

…is een belangrijke voorwaarde voor een degelijk zorgbeleid dat een schoolteam de nodige kennis en vaardigheden heeft om het beleid in de praktijk te brengen. Wij geloven daarom sterk in levenslang leren en trachten de expertise in ons team steeds verder uit te breiden. Naast het volgen van pedagogische studiedagen worden er ook regelmatig nascholingen gevolgd, door individuele teamleden of zelfs door het hele team. Zo heeft ons schoolteam bijvoorbeeld van 2013 tot 2017 de Exentra-opleiding gevolgd om onze kennis en vaardigheden rond het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen uit te breiden en te verdiepen.

Als school kunnen wij ook steeds rekenen op ondersteuning en advies van onze collega’s van het CLB en het Ondersteuningsnetwerk Antwerpen van het Katholiek Onderwijs (ONA+). Zij helpen ons bij het verder uitbouwen van ons zorgbeleid en brengen eveneens kennis binnen in de school.

Zorg in de kleuterschool

De klasleerkracht is de spilfiguur. Zij zorgt voor een brede basiszorg in de klas. Dit doet ze door een rijk klasmilieu en een gevarieerd aanbod aan activiteiten te voorzien, rekening houdend met de noden van elk kind. Het zorgteam ondersteunt de klasleerkracht hierin. Ze gaan samen op weg om elk kind dat stapje verder te laten zetten. Zorg wordt voornamelijk aangeboden in de klas, af en toe worden er kleine groepjes uit de klas genomen om zo rustiger te kunnen werken of om voldoende bewegingskansen te kunnen bieden.

In onze kleuterschool besteden we in de zorg vooral aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden, de taalontwikkeling en de motorische vaardigheden (zowel groot- als kleinmtorisch bewegen) van elk kind. We doen dit op een speelse manier en vanuit de leefwereld van het kind.

Kinderen moeten vaardigheden eerst verwerven met hun hele lichaam en met concrete materialen vooraleer ze opdrachten ook op papier kunnen uitvoeren. We gebruiken hiervoor enkele methodes: Schrijfdans en Bodymap gebruiken we om de motoriek van onze kleuters te stimuleren, Tik Tak helpt onze jongste kleuters om spontaan taal te gebruiken.

Ook onze kleuters die nood hebben aan een extra uitdaging bieden wij zorg. Voor hen organiseren we een ‘springgroep’ waar zij in kleine groep een ander aanbod krijgen.

Zorg in de lagere school

De klastitularis differentieert in de klas, en zorgt voor de nodige structuur en voorspelbaarheid. Sommige leerlingen beheersen snel de leerstof en krijgen uitbreidings- of verdiepingsoefeningen in de plaats. De leerlingen verwerken deze oefeningen binnen de klas (binnenklasdifferentiatie plus of BK+). Deze leerlingen worden soms ook buiten de klas (door een zorgleerkracht) begeleid om een betere werkhouding te bekomen. Leerlingen die moeilijker de leerstof beheersen, krijgen extra uitleg of remediëring van de klastitularis of de zorgleerkracht. De zorgleerkracht ondersteunt soms mee in de klas of gaat met een groepje leerlingen uit de klas (zorgklas). De klastitularis biedt, in overleg met leerling, ouders en zorgcoördinator, ook ‘Redicodi-maatregelen’ aan. Het kan gaan om het gebruik van een stappenplan, hulpkaart, hoofdtelefoon, tekst met vergroot lettertype, computersoftware, zakrekenmachine, enz.

Voor de tweede en de derde graad is er ook een kangoeroeklas. Dit is voor (hoog)begaafde kinderen die na de binnenklasdifferentiatie nog op hun honger blijven zitten. Op regelmatige tijdstippen werken zij daar een project uit.

Op die manier krijgen de leerlingen contact met ontwikkelingsgelijken, proberen we de werkhouding te verbeteren en studievaardigheden te optimaliseren.

Voor sommige leerlingen bieden we curriculumdifferentiatie aan. We voorzien aangepaste pakketten leerstof op maat. Deze leerlingen behalen de einddoelen niet voor dat bepaald leerjaar.

Ouders worden via het rapport op de hoogte gebracht van de maatregelen en de vorderingen van hun kind. Op het oudercontact kunnen ouders en leerkrachten hierover overleggen.

SPORTLESSEN

ZWEMBEURTEN

De deelname aan de zwembeurten is verplicht. Niet-deelname door ziekte moet door een doktersattest gewettigd worden aan de zwemleraar of aan de klastitularis.

Tijdens de zwembeurt worden lange haren gebonden met een rekkertje.

Aansluitende zwemkledij is in de stedelijke zwembaden verplicht.

Onze school is te ver van het zwembad gelegen om er te voet naar toe te gaan.

Het vervoer van en naar het zwembad + de toegangsprijs wordt gedeeltelijk door de ouders betaald via de schoolrekening.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

De deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding is verplicht. Niet-deelname door ziekte of blessure moet door een doktersattest gewettigd worden aan de turnleraar of aan de klastitularis.

Tijdens de lessen worden lange haren eveneens gebonden met een rekkertje.

Het dragen van het schooluniform (grijze t-shirt met logo van de school en donkere short) en sportschoenen of turnpantoffels is verplicht.