Lagere school

ONZE LAGERE SCHOOL


In de lagere school komt het ‘echte leren’ in zicht. Daar hoort natuurlijk leren lezen, schrijven en rekenen bij, maar ook vakken zoals wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en muzische vorming. In de lagere school werken we in een jaarklassensysteem en niet in leefgroepen zoals dat in de kleuterschool het geval is. Onze lagere school is bovendien verdeeld over twee vestigingsplaatsen: de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) bevindt zich in het hoofdgebouw aan de Frans Stienletlaan; de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) in het andere gebouw aan de Frans Gaillystraat. Op deze manier zitten de kinderen niet enkel gegroepeerd per leeftijd, maar ook per sociaal ontwikkelingsstadium.
Uiteraard is het verwerven van kennis en schoolse vaardigheden één van de voornaamste pijlers binnen onze lagere school –het is onze opdracht om kwaliteitsvol onderwijs te bieden waarbij alle kinderen voortdurend op een hoger cognitief niveau worden getild -, maar onze school is méér dan een plek waar leerstof doorgegeven wordt: ook culturele bagage verwerven, voldoende bewegingskansen krijgen, creatief zijn, zelfstandig werken en kunnen functioneren in een groep zijn aspecten die een ruime plaats toebedeeld krijgen binnen onze schoolwerking. Op het rapport treft u géén totaalpercentage aan en worden er naast ‘schoolse kennis’ ook ‘attitudes’ en ‘vaardigheden’ beoordeeld.

Onze leerkrachten.
Ons pedagogisch project vermeldt dat wij het welzijn van elk kind voor ogen willen houden in onze dagelijkse onderwijspraktijk. De leerkrachten begeleiden hun klasgroep dan ook op een zodanige manier dat ze aandacht kunnen hebben voor het individuele kind en dat ze niet enkel weten hoe elk kind ‘leert’, maar ook hoe elk kind ‘functioneert’. Dit is namelijk van groot belang om het aanbod en de aanpak te kunnen afstemmen op het ontwikkelingsniveau van al hun leerlingen. De meesters en de juffen kunnen hierbij beroep doen op de ‘zorgleerkrachten’ die extra omkadering bieden bij het aanbrengen van de leerstof. Daarnaast professionaliseren onze leerkrachten zich voortdurend: zij volgen regelmatig vervolmakingscursussen, afgestemd op de noden van de kinderen in hun klas.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling.
De Johannesschool is een ‘multiculturele school’ in de echte zin van het woord: onze schoolpopulatie bestaat uit een evenwichtige mix van verschillende sociale en etnische achtergronden. Van deze diversiteit profiteren we om onze kinderen respect bij te brengen voor anderen. We leren hen focussen op de gelijkenissen tussen mensen, niet op de verschillen. Dergelijke sociale vaardigheden zijn immers zeer belangrijk voor hun latere beroeps- en sociale leven. We zien onze heterogeniteit als een afspiegeling van de maatschappij zoals die er tegenwoordig uitziet. Daarom moeten onze kinderen ondervinden hoe ze in een groep met allemaal verschillende karakters moeten samenleven en samenwerken. Hiervoor hebben we verschillende educatieve systemen ter beschikking: om onze leerlingen inzicht te doen krijgen in de manier waarop ze emotioneel in elkaar zitten en op hun functioneren binnen de groep, werken we met ‘de Axenroos’* en met de ‘Clim’methode*.

 

Muzische vorming.
Qua cultuur kunnen we onze leerlingen allereerst een goed onderbouwd muzisch programma aanbieden. Elke week wordt er in elke klas een volledig lesuur besteed aan zang en musiceren onder leiding van een muziekleerkracht. De resultaten van deze lessen monden regelmatig uit in een ‘toonmoment’, een ‘muzische avond’ waarbij de ouders worden uitgenodigd om te komen kijken naar de creatieve prestaties van de kinderen. Ook beeldende expressie en drama krijgen de nodige aandacht, zowel in de school als daarbuiten: door het bezoeken van een museum of het bijwonen van een theatervoorstelling, maken we onze leerlingen gevoelig voor kunst en creativiteit.

 

Lichamelijke opvoeding.
Naast de ‘turnlessen’ die tweemaal per week plaatsvinden, gaan onze leerlingen ook zwemmen.
Ook onze jaarlijkse sportdag en een groot aanbod van buitenschoolse sportactiviteiten (sport op woensdagnamiddag), laten onze kinderen kennismaken met het leuke, uitdagende en ontspannende aspect van sport en beweging en dragen bij tot ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. De 5de en 6de klassers maken meestal gebruik van de fiets als ze op uitstap gaan: op die manier wordt verkeersopvoeding gekoppeld aan een gezonde levenshouding en aan zorg voor het milieu.

 

Informatica.
Uiteraard is informatica en het gebruik van de computer in onze hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. In elke klas is er dan ook een computer ter beschikking en verder hebben we een volledig computerlokaal op school, waar oefeningen kunnen gemaakt worden en waar kinderen leren om (verantwoord) gebruik te maken van het Internet. Al onze leerlingen vanaf het vierde leerjaar beschikken bovendien over een eigen emailadres.

 

Zorgverbreding.
Niet alle leerlingen evolueren op hetzelfde tempo: sommige kinderen hebben de nieuwe leerstof heel vlug onder de knie, terwijl anderen er een hele poos langer over doen. Om de motivatie van onze kinderen aan te wakkeren, zorgen we ervoor dat het aanbod op maat is van wat ze aankunnen: leerlingen die voor een bepaald vak een achterstand oplopen, worden gedurende een bepaalde periode bijgewerkt in de taakklas; vlugge leerlingen krijgen extra uitdagingen in ‘de springklas’ of door  interventies van één van de zorgleerkrachten. Ook voor kinderen met een verregaande ontwikkelingsvoorsprong beschikken we over aangepaste programma’s

 

Ouderparticipatie.
Een school kan haar taak pas naar behoren uitvoeren wanneer zij kan rekenen op de betrokkenheid van ouders. Het is van het allergrootste belang voor het ontwikkelingsproces van het kind dat het zich goed omkaderd voelt, doordat ouders én leerkrachten aan hetzelfde zeel trekken: het onderwijzend personeel als ‘leerdeskundigen’ en de ouders als ‘opvoedingsdeskundigen’. Onze leerkrachten willen hun leerlingen graag leren kennen in al hun facetten en ouders worden graag zéér regelmatig ingelicht over de vorderingen die hun kind maakt. Om dit te bereiken organiseren wij meerdere oudercontacten per jaar. Voor en na de lesuren zijn de leerkrachten ook altijd bereid om de ouders te woord te staan. Verder organiseert de school allerlei activiteiten die erop gericht zijn om de schooldrempel zo laag mogelijk te maken en om ouders –letterlijk en figuurlijk- dichter bij de school te brengen: het wekelijkse koffiehalfuurtje waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten en met eventuele vragen terecht kunnen bij de aanwezige leerkracht; de moedernamiddagen waarbij opvoedkundige weetjes worden uitgewisseld; het tweejaarlijkse schoolfeest enz…Er is ook een groep van lees-en voorleesouders. Ouders die zich nóg sterker betrokken willen voelen bij het schoolleven, kunnen lid worden van ons dynamisch oudercomité.

 

En verder…
…Stopt de bibliobus elke maand voor onze schoolpoort. Alle leerlingen van de lagere school gaan er in klasverband één of meerdere boeken ontlenen: een initiatief waarvan we hopen dat het onze kinderen zal aansporen om (nog) meer te lezen.
…Beschikken we over een spelotheek waar kinderen gratis gezelschapsspellen mogen ontlenen en mee naar huis nemen.